Τ Ο Π Ο Σ   Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ   Κ Α Ι   Π Ε Ι Ρ Α Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ 

 Σ Τ Ο   Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο   Κ Α Ι   Τ Η Ν   Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η   Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Υ

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ,
στις τρισδιάστατες ψευδαισθήσεις χώρων και τις αναπαραστάσεις αγαπημένων πλασμάτων
ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΤΗ ΦΥΣΗ, ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΗ
με εργαλεία ένα κοπίδι, ακτίνες laser, φαντασία και μεράκι